สรรค์สร้างสื่อสังคม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทีมงานทุกคนรู้สึกประทับใจคุณครูที่เข้ารับการอบรมอย่างยิ่ง เพราะทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรไปให้ได้มากที่สุด บางท่านตามทันบ้างไม่ทันบ้าง ก็ไม่เป็นไร ไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้สิ้นสุดแค่ในห้องประชุม ทุกเครื่องมือมีให้ศึกษาต่อในอินเทอร์เน็ตและจากแผ่นซีดีที่แนบให้ไป ซึ่งทีมงานต้องการให้ครูมองเห็นภาพรวมว่าแต่ละเครื่องมือเป็นอย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ทดลองใช้จริงกับเพื่อนครูระหว่างการอบรมแล้วเป็นอย่างไรเป็นขั้นต้นก่อนที่ท่านจะหาวิธีการในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้จริงในกระบวนการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียนของท่าน

เราได้มองข้ามไปยังเป้าหมายหลักคือนักเรียน โดยมองว่าเขาจะได้รับอะไรจากท่านหลังจากการประชุมครั้งนี้ เห็นภาพคุณครูหันมาใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในแบบเดิม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับครูมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเนื้อหาบทเรียนยังคงเป็นเนื้อหาเดิม เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับรูปแบบโดยนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนให้สามารถมีตัวตนในสังคมออนไลน์ร่วมกับคุณครูของพวกเขาเกิดปฏิสัมพันธ์กันมากว่าเดิมจากที่รู้จักกันเพียงเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

ดังนั้นคุณครูยังคงมีบทบาทเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้น โดยส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้แสดง เช่น ให้นักเรียนในห้องตั้งทีมเป็น admin ในบล็อกเพื่อหาข้อมูล/ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ครูสอน มีการวิพากษ์กันได้ แชร์ความรู้กัน และหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากกลุ่มนี้ไปเป็นกลุ่มอื่น โดยครูมีหน้าที่กรองเนื้อหาที่นำมาเสนอให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน  นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งโจทย์ให้นักเรียนโดยแบ่งกลุ่มกันในห้องเพื่อนำเสนอสื่อออนไลน์ในเนื้อหาที่ครูกำหนด อาจมาจากการสร้างเองหรือไปค้นมาจากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยนำมาใส่ที่บล็อกของครู เป็นต้น

ในบล็อกของครูนอกเหนือจากการนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนแล้ว อาจต้องสอดแทรกกลยุทธ์เพื่อไม่ให้บล็อกนิ่งจึงจำเป็นต้องมีการโชว์/แชร์ กิจกรรมในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีใครไปเที่ยวที่ไหนมาก็ให้มาแชร์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ด้วย เรียกว่าเป็นการเติมน้ำจิ้ม เพื่อไม่ให้บล็อกน่าเบื่อ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนติดตามและเกิดความสนุกสนาน พร้อมกับได้ความรู้ ดังที่ภาคธุกิจใช้คำว่า “เนียน” นั่นเอง โดยครูอาจต้องกลายเป็นเพื่อนกับพวกเขา แทรกตัวเพื่อรับรู้ รับฟังว่าเด็กต้องการอะไร เด็กบางคนอาจจะไม่กล้าบอกในห้องเรียน ก็จะสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อสารกับครูได้ นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่คิดว่าคุณครูน่าจะมีวิธีการมากกว่านี้แน่นอน

เราไม่ได้กำหนดให้ท่านเดินตาม 1 2 3 แต่อยากให้มีอิสระในความคิด ซึ่งเราเคารพในความคิดของท่าน และต้องการเห็นคุณครูเป็นผู้คิดกลยุทธ์ วิธีการ วางแผน สนับสนุนให้นักเรียนมีกิจกรรม (activity) และความร่วมมือกัน (collaborative) โดยไม่ได้กำหนดเกณฑ์หรือทำ KPI ที่บีบรัดเกินไปจนขยับเขยื้อนไม่ได้ ซึ่งเกรงว่าการสร้างเกณฑ์ชี้วัดที่ละเอียดยิบย่อย จะทำให้ท่านไม่มีเวลาไปพัฒนาเนื้อหา หรือทำกิจกรรมอื่น เพราะต้องมาใช้เวลากับงานเอกสาร และสิ่งสำคัญก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ จะไม่เกิดขึ้นได้เลย

ดังนั้น โจทย์คือ จะนำเครื่องมือออนไลน์เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรด้วยวิธีการของตัวเอง ซึ่งการได้มานั้นอาจจะเป็นการแชร์กันในกลุ่มผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใครเห็นว่าวิธีการนี้ดี ก็นำไปใช้ บางคนลองใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ให้เหมาะสม ในส่วนของทีมงานมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และประเมินผล ส่วนครูท่านใดสร้างผลงานดีๆ ไว้ เราจะนำเสนอและแชร์ให้เป็นตัวอย่างกับครูท่านอื่นๆ พร้อมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ มานำเสนออยู่อย่างสม่ำเสมอ

โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ใหม่และท้าทาย เราต้องการเห็นครูทั้ง 200 คน เป็นครูต้นแบบให้กับครูทั้งประเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่มาจากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคิด และแชร์ให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆ และเกิดเป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกท่านกำลังจับมือและก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อสรรค์สร้างสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้นี้ให้เป็นที่ประจักษ์ เราคาดหวังว่าจะได้เห็นดาวที่ทอแสงทั้ง 200 ดวง ในเร็วๆ นี้ค่ะ

จากใจ
ทีมงาน สทร.

เพิ่มเติม

1. blog กลางที่จะมีข่าวคราว เนื้อหา กิจกรรม และช่วยเหลือเพื่อนครู smeducation.wordpress.com
2. twitter กลาง เพื่อลิงค์ข้อมูลข่าวสารที่  smeduinthailand

3. ให้ท่านนำบันทึกข้อตกลงไปให้ ผอ. เซ็น (ใครได้ฉบับเดียวให้ถ่ายเอกสารเพิ่ม) แล้วส่งกลับมาที่ สทร. 2 ฉบับ เมื่อ ผอ.สทร. เซ็นเรียบร้อยแล้วจะส่งกลับไปที่ท่าน
โดยส่งมาที่
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.3 ชั้น 2 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

4. ให้แจ้ง Url ที่ถูกต้องล่าสุด ตามแบบฟอร์มนี้ url_kru
และส่งไปที่อีเมล์ :  smeduinthailand@gmail.com

5. จดหมาย ถึงผอ.เขต/ผอ.โรงเรียน เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จดหมายแจ้งอนุมัติการโอนบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม , ประมาณการค่าเดินทาง28-2 เมษา-อัฟเดท 29 มีนา

Advertisements

Posted on เมษายน 5, 2010, in ข่าวสารโครงการ and tagged . Bookmark the permalink. 125 ความเห็น.

 1. To love is to risk not being loved in return.

  To hope is to risk pain.

  To try is to risk failure, but risk must be taken,

  because the greatest hazard in life is to risk nothing.

  การที่ได้รัก

  คือการเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรักเป็นการตอบแทน

  การตั้งความหวัง คือการเสี่ยงกับความเจ็บปวด

  การพยายามคือการเสี่ยงกับความล้มเหลว

  แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง เพราะสิ่งที่อันตราาย ที่สุดในชีวิต

  ก็คือ การไม่เสี่ยงอะไรเลย

 2. ด.ญปานจนา มูลศรี

  เห็นด้วยค่ะ

 3. สวัสดีค่ะ ขอบคุณมากที่ mymeanmeak ผ่านการประเมิน อีกครั้ง จะพยายามต่อไปค่ะ ถึงแม้อุปสรรคมี แต่ใจส้ไม่ถอยค่ะ….ขอบคุณอีกครั้งค่ะ ครูติ๋ว

 4. ขอบคุณทีมงานมากน๊ะค๊ะที่เข้าไปเยี่ยมชม
  สัปดาห์หน้า จะขยายผลให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  ที่มาฝึกสอนที่โรงเรียนค่ะ

  ชนกพร ศรัทธา
  โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
  จังหวัดเชียงใหม่

 5. ขอบคุณทีมงานมากน๊ะค๊ะ ที่เข้าไปเยี่ยมชม
  และให้คำแนะนำ สัปดาห์หน้า จะขยายผลให้กับน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์
  ที่มาฝึกสอนที่โรงเรียนค่ะ

 6. ค่ะ ขอบคุณมาก ด้วยอุปสรรคอันมากมายแต่ใจสู้ และกำลังใจจากสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ค่ะ ทางดรงเรียน ด้วยความกรุราของท่าน ผอใสรวจ ถนอมศักดิ และครูศุภฤกษ์ที่ช่วยดูแลเพิ่มความเร็วของระบบInternet…ก็มาติดปัญหาที่ตัวเอง เนื่องด้วยเหตุผลที่ทำให้การขยายผลไม่ต่อเนื่อง แต่ขอรับรองว่าจะใช้ความพยายามของครูภาอังกฤษ ที่ไม่มีความรู้เรื่องcomputer มาก่อน ใช้Internet ได้เพราะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างชอบอ่านและสื่อสารโดยใช้ภาอังกฤษได้ค่อนข้างพอใช้….เทคนิคในการสร้างหรือลูกเล่นในหน้าWeb อยากสู้ ผ้มีความรู้ทางด้านี้นโดยตรงนะคะ…นักเรียนที่ใช้บทเรียนก็คงต้องเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนอื่นในจังหวัดเดียวกันหรือ จากโรงเรียนเพื่อนๆที่มีจำนวนนักเรียน ระดับ ม ปลาย(4-6) และ…ขอให้คำรับรอง…กับตัวเองว่า จะพยายามค่ะ…เหลือเวลา (ตั้ง) 4 ปี …หมายถึง You have already known who is the oldest of socail media …….Thamks for all. Kroo Tew.

 7. สรรค์สร้างสื่อสังคม « Mymeanmeak ..Blog ของ ครูติ๋ว กรุณาเพิ่มชื่อใน bloglist เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ครู(สว) ด้วยนะคะ

 8. Mymeanmeak.. Kroo Tew สุภาภรณ์ นิลยกานนท์ supaporn nilayakanon

 9. อบรมกับ สทร คราวนี้เป็นประโยชน์กับเด็กที่โรงเรียนมากๆเลยค่ะ เพราะเห็นเด็กชอบเรียนแบบนี้ ครูผู้สอนก็ดีใจค่ะ

  • การนำเครื่องมือออนไลน์ไปใช้ในการเรียนการสอน เป็นเรื่องที่ครูควรเข้าถึงให้เร็วที่สุดค่ะ ทีมงานก็ดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะ

 10. เข้าไปเยี่ยมชมและติชมได้นะคะ
  http://www.krubaitoei.wordpress.com

 11. ชนาพร จอมแปง

  เพื่อพัฒนาการศึกษาของเด็กไทย ให้มีคุณภาพ เพื่อจะได้ ดี เก่ง มีสุข

 12. สวัสดีค่ะ หลังจากหายหน้าหายตาไปนาน รบกวน สทร. เพิ่ม url ด้วยนะคะ
  กลัวไม่ผ่านการประเมิน ค่ะ http://kruaey.wordpress.com/
  ิำืBenjaporn heamsook ขอบคุณล่วงหน้าจะแวะมาดูข่าวสารเรื่อย ๆ คะ

 13. เพิ่ม URL ที่ใช้ในการสอนให้้ด้วยนะครับ
  http://krutum.wordpress.com/
  Tanongsak Tiewsirichaisakul
  ได้นำมาใช้กับนักเรียนแล้ว แต่ก็มีปํญหากับอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียนครับ ใช้อินเตอร์เน็ตดาวเทียม มีความเร็วตํ่านักเรียนเข้าใช้พร้อมกันไม่ได้ แต่ก็จะพยายามหาทางครับ

 14. วันนี้สอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(คิดว่าเป็นโรงเรียนเดียวครับ)
  แต่มีปัญหาที่นักเรียนไม่มีอีเมล์เป็นของตนเอง
  ผมจะใช้วิธีสอนแล้วส่งความคิดเห็นผ่านอีเมล์ของผมได้หรือไม่อย่างไร
  หรือใช้วิธีการถ่ายภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหวดี
  รบกวนช่วยให้ข้อเสนอแนะด้วย
  ขอบคุณมากครับ

  • พี่เมาะ อัจฉรา (สทร)

   เรียน ครูชาย
   พี่ขอเสนอแนะดังนี้ค่ะ
   1.ควรสอนให้เด็กสมัคร Emailก่อนนะ (เพราะเราต้องติดต่อซึ่งกันและกันโดยตรงด้วย ใช่มั้ย)
   2.พี่ว่าเครื่องมือทุกตัวที่อบรมไป น่าจะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะ เพียงแต่สภาพแวดล้อมของรร.แต่ละแห่งแตกต่างกัน บริบทไม่เหมือนกัน ตัวอาจารย์เอง น่าจะเป็นผู้ตอบโจทย์นี้ได้ดีที่สุด นะคะ
   พี่อยากขอร้องให้อาจารย์ท่านอื่นๆร่วมแชร์ idea ในฐานะผู้มีประสบการณ์ตรงด้วยค่ะ

 15. รบกวน สทร. เพิ่ม url ที่ใช้ในการสอนด้วย แจ้งหลายครั้งไม่เห็นเพิ่มให้เลย กลัวไม่ผ่านการประเมิน ค่ะ http://krukanidta.wordpress.com/ ขอบคุณล่วงหน้าจะแวะมาดูข่าวสารเรื่อย ๆ คะ

 16. สวัสดีค่ะ mymeanmesak หรือ ครูติ๋ว เพิ่งตั้งหลักได้หลังจากที่ทุกข์ระทมกับการเจ็บป่วยของคุณพ่อ ที่ต้องผ่าสมองในวันเดียวกัน 2 ครั้ง ตั้งแต่ 7 เมย ..ขณะนี้ยังไม่ได้ออกจากรพ เลยค่ะ ต้องจ้างคนดูแลพิเศษ …..Blog ครูติ๋ว เลยยังไม่ไปถึงไหนเลย …สอนภาษาอังกฤษ ม ปลายค่ะ เงินค่าเดินทางก็ยังไม่ได้เบิกค่ะ …เศร้า แต่คิดว่าจะลองสู้ต่อค่ะ อ้อ Internet ที่โรงเรียนกำลังปรับปรุง คงได้พบกับ สื่อออนไลน์ จาก ครูติ๋ว มากกว่านี้ ค่ะ Confirm/////

 17. ตอนนี้คือ มีระบบ Social Media ให้เลือกใช้มากมายมาก ทั้ง ning wordpress
  ผมก็พยายามจะสนองนโยบายกับทุกหน่วยงานนะครับ

  แต่มีคำถามจะถามอีกอย่างคือ ที่โรงเรียนมีเซิร์ฟเวอร์ ก็เลยนำเอา wordpress ไปติดตั้งที่โรงเรียนเลยแล้วจดโดเมนเนม http://www.charoensin.ac.th โดยเชื่อมโยงกับ facebook และสื่ออื่นๆ ทำแบบนี้ ทาง สทร. จะว่าไหมครับ คือผมว่าการลงเองที่เซิร์ฟเวอร์ของเราเอง มันพัฒนาอะไรได้เยอะกว่า มี ปลั๊กอินให้เลือกมากมายด้วย

  หรือว่าจะต้องใช้กับ wordpress.com เท่านั้นครับ

  • ยินดีอย่างยิ่งค่ะ เพราะมีอ.เก่งๆ หลายท่านก็สร้างเว็บไซต์จาก wordpress และจดโดเมนเนมแล้ว และขอชี้แจงให้กับ อ.ทุกท่านในโครงการรับทราบทั่วกันว่า ให้ใช้ wordpress เป็นหลัก จะสร้างเป็นบล็อกหรือ เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ เพราะเป็นเครื่องมือที่มาจากการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อทาง สทร.จะได้สะดวกในการจัดการและการติดตามประเมินผล ส่วน อ. บางท่านที่ต้องการจะใช้ ning, my space, blogger หรืออื่นๆ ก็ให้สร้าง wordpress เป็นหลักก่อน แล้วใช้วิธีลิงค์ไปยังบล็อกที่ อ. มีเพื่อเชื่อมถึงกันได้ค่ะ หรือ อ.จะแยกไปต่างหากก็ตามแต่ แต่ในโครงการเราจะประเมินผลผ่าน wordpress ค่ะ

 18. ผมกำลังรับการอบรมการใช้ ning.com ผมคิดว่าเครื่องมือตัวนี้ก็ไม่เลวนะครับ น่าสนใจดีครับ ทาง สทร.หรือเพื่อนครูว่าไงครับ
  เดี๋ยวอบรมเสร็จจะลองเอามาแปะไว้ที่ blog ตัวเองบ้าง

 19. วันนี้แวะมาส่งข่าวคะ ที่โรงเรียนกำลังเปิดอบรม social media ให้กับครูคะ วันหลังจะเอาภาพมาให้ดูนะคะ

 20. แวะมาส่งข่าวค่ะ วันนี้เริ่มสอนนักเรียนเป็นวันแรกค่ะ เด็กๆสนุกกันใหญ่เลยค่ะ

  • ตอนนี้ผมก็เริ่มสอน และกำลังให้นักเรียนทำการสมัคร wordpress facebook twitter ครับ

   แต่มาวันนี้ เหตุการณ์ที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ ทำให้โรงเรียนผมต้องปิดทำการเรียน และไปเปิดวันจันทร์ครับ

   น่าสงสารนักเรียน ต่างคนก็ต้องเร่งรีบกลับบ้าน เพราะกลัวอันตราย

   • เห็นใจและสงสารเด็กๆ ค่ะ ตอนนี้หน่วยงานส่วนกลางก็หยุดเช่นกัน เหตุการณ์คงสงบในเวลาใกล้นี้ คงได้เห็นผลงานของอาจารย์นะคะ รอชมอยู่ค่ะ

  • อยากชมบรรยากาศการเรียนการสอนจังค่ะ อย่าลืมนำขึ้น YouTube ให้ชมกันบ้างนะคะ

  • อยากชมบรรยากาศค่ะ นำขึ้น Youtube ให้ชมกันบ้างนะคะ

 21. โรงเรียนอนุบาลกระสัง สพท.บุรีรัมย์ เขต 2 ได้จัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ ICT ให้แก่คณะครูในโรงเรียน อยากจะใช้ social media นี่แหละ ใช้ในการอบรม ขอคำปรึกษา กับคณะเพื่อนๆ และีทีมงาน สทร. แนะนำด้วยนะคะ และจำนำความรู้ที่ได้รับมาเผยแพร่อย่างเต็มที่ ให้ได้ตามจัดประสงค์ ไม่มากก็น้อยนะคะ ด้วยจิตคาราวะ

 22. โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพท.ชร.เขต2เป็นศูนย์กลาง ICTของจังหวัดเชียงราย
  มีโครงการอบรม”โรงเรียนในฝัน”เร็วๆนี้ โดยมี Social Media จึงเรียนขออนุญาตจากสทร.สพฐ.ด้วยนะคะ แล้วจะรายงานผลการอบรมคะ

 23. รบกวน Admin แก้ไขลิงค์ให้หน่อยครับ…

  ผม Nattapon Buaurai ครับ ขอแก้ไขลิงค์เป็น http://www.nattapon.com

  ซึ่งเ็ป็น Domain ที่ผมจะทะเบียนไว้ และคิดว่าจะใช้เว็บนี้ในการเผยแพร่ความรู้ เอกสาร และจัดการเรียนรู้ครับ

  รบกวนด้วยนะครับ

  • ในโครงการต้องการให้เป็น url ที่สร้างจาก wordpress ค่ะ (เช็คดู อ.ใช้ joomla)

   • ครับ แต่ Joomla มันก็น่าจะใช้จัดการเรียนการสอนได้ดีไม่แพ้กัน

    แต่ถ้าทางโครงการให้ใช้ wordpress ผมก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 😀

    ยังไงก็ช่วยเปลี่ยน URL ให้อีกทีนะครับ เพราะตอนนี้ผมแก้ไขเป็น wordpress เรียบร้อยแล้ว

    ลองตรวจสอบดูได้ครับ http://www.nattapon.com เป็น url ที่สร้่างจาก wordpress แน่นอน

    รบกวนด้วยครับ ขอบคุณมากครับ 😀

   • ขอบคุณที่เข้าใจ และเปลี่ยนแปลง อ.เป็นคนเก่งและดีค่ะ

 24. การจัดการความรู้ สพท.ชร.เขต2 http://www.kmcri2.net/km/
  และการขยายผลการพัฒนา Social Media ครูสายพิน วงษารัตน์
  http://www.kmcri2.net/km/?name=research&file=readresearch&id=8

 25. ตอนนี้รอเงินเข้าบัญชีค่ะ

  แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่

 26. ใครเบิกเงินค่าพาหนะได้แล้วบ้างคะ ใช่บอกที บุรีรัมย์เบิกยังไม่ได้เลยคะ อยากฝาก สทร.ถ้าเป็นไปได้ การจัดอบรมอีกอยากให้ จ่าย ณ ที่อบรม เลยนะคะ ขอบคุณคะ

  • ส่งเอกสารไปแล้ว แต่ยังไม่ได้ตังส์ครับ เขตเขาทำงานช้ามั๊งครับ ขนาดว่าปิดเทอมนะ เปิดเทอมมา ก็ยังไม่ได้เลย…..รอไปก่อนครับ ทำใจ

  • สทร.ส่งไปที่เขตตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2553 ครั้งที่ 119 อ.กรุณาถือจดหมายที่ สทร.ส่งให้กับทางโรงเรียนไปด้วย และระบุวันที่กับครั้งที่ให้เขตรับทราบด้วยค่ะ

   • ถือเอกสารไปก็ยังไม่ได้ครับ ฮา ๆ ๆ มาก กับวิธีการทำงานแบบเขต เช้า 2 ชาม เย็นหลายชาม ไม่ถูกใจครูยุค Social Media อย่างแรง

 27. ขนิษฐา วทัญญู

  ฝาก สทร. เพิ่ม link ด้วยค่ะ http://krukanidta.wordpress.com/ ขอบคุณค่ะ ตอนนี้ กำลังจะเตรียมขยายผลให้ครูในโรงเรียนคะ..

 28. เชียงใหม่เขต 3 ได้อบรมไปแล้ว 4 รุ่น รุ่นละ 50-80 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย. เป็นต้นมา ไปถึงวันที่ 16 พ.ค.

  ตอนนี้เป็นรุ่นที่ 5 ครับ จากทั้งหมด 8 รุ่น …. จบรุ่นสุดท้าย เปิดเทอมพอดี…

  รูปการอบรม

  <_> บุ๊ค

  ใช้มือถือถ่าย แล้วส่งผ่านเว็บ http://www.pg.in.th ผ่านมือถือ โดยใช้ Wi-fi รูปอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ

  เว็บไซต์ที่ใช้อบรม

  http://kruthaicm3.ning.com

  เป็นการอบรมยกระดับการเรียนการสอนด้วยการใช้ ICT บูรณาการเข้าไปช่วยเสริม แล้วทางวิทยากร (ผม) ได้เพิ่ม Social Media ให้ด้วย …. สนุกมากครับ สว.. ทั้งหลาย สนใจมาก อยากให้อบรม นาน ซัก 5-7 วัน

  ติดตามได้ทาง บล็อก นะครับ จะเพิ่มข้อมูลไปเรื่อย ๆ

  http://sompriaw.wordpress.com/

  สังคมออนไลน์ ครูเชียงใหม่เขต 3 ได้เกิดขึ้นแล้วครับ ทักคนชื่นชอบมาก และอยากให้เกิดแบบนี้มาตั้งนานแล้ว และที่สำคัญ อยากให้มีการติดตาม ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาเป็นระยะ ๆ ไม่ใช่ว่าอบรมเสร็จแล้ว หายไปเลย …… เสียงจากผู้เข้าอบรม

  • ภูมิใจกับครูไทยจริงๆ ค่ะ ที่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกับเครื่องมือใหม่ๆในยุคนี้ ถ้าให้ดีแล้วเกิดผลจริง ตรวจสอบผ่านเว็บเรื่อยๆ ค่ะ ว่านำไปใช้กับการเรียนการสอนได้แค่ไหน อย่างไร ตอนนี้ ทีมงานจาก สทร. กำลังติดตามอยู่ค่ะ แม้จะยังไม่มีบทความใหม่ๆ มานำเสนอ แต่ก็อัพเดทบล็อกครูที่สร้างเรียบร้อยแล้วเข้าสู่บล็อกกลางอยู่ค่ะ พร้อมทั้งตรวจสอบลิงค์ที่มีปัญหาและแจ้งให้ครูทราบผ่านทางเมล์อยู่อย่างสม่ำเสมอ โดยในสิ้นเดือนมิถุนายนจะแจ้งอีกครั้งและประเมินรอบแรกก่อนค่ะ

 29. บรรยากาศการอบรมที่โรงเรียนค่ะ …
  http://www.facebook.com/album.php?aid=2034386&id=1507162277&ref=mf

 30. บรรยากาศการอบรมในวันที่หนึ่งค่ะ
  ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗

 31. ตอนนี้กำลังอบรม Social Media ให้กับคุณครูค่ะ

 32. ได้รับความรู้ และสามารถนำไปสอนในยุคปัจจุบันได้มากเลยค่ะ
  ฝากลิ้งค์ ด้วยน๊ะค๊ะ
  http://chanok13.wordpress.com/

 33. ได้ดำเนินการพัฒนาบล็อกบ้างแล้วค่ะ รบกวนฝากลิงค์ด้วยค่ะ ชื่อ Areelak Pooknoy ลิงค์ http://www.arreelak.wordpress.com ขอบคุณค่ะ

 34. ผมขอแ้ก้ไขลิงค์ด้านข้างครับ

  ผมชื่อ ณัฐพล บัวอุไร ผมขอใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า

  “nattapon buaurai” ครับ ขอบคุณครับ 😀

  please!!

 35. ขอขอบคุณมากครับสำหรับทีมงานของ สทร.ที่เปิดโอกาสให้ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาตนเอง นักเรียน เพื่อนครู เครือข่าย ที่สำคัญการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

  http://saipin39.wordpress.com/
  Saipin Wongsarat โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สพท.ชร.เขต2

 36. ขอบคุณความรู้ดี ๆที่มากมาย

  ผมและทีมงานไอทีของ สพท เชียงใหม่ 3 จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัมฯบุคลากรด้านการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเพื่อยกระดับการเรียนการสอน โดยได้สอดแทรก Social Media ลงไปด้วย โดยจัดทั้งหมด 8 รุ่น รุ่นละ 50-60 คน รุ่นละ 3 วัน คงได้ขยายผลความรู้ที่ได้มาให้กับครุในเขตพื้นที่ต่อไปครับ

  • ดีมากครับ ที่จัดการอบรม การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเพื่อยกระดับการเรียนการสอน แล้วสอดแทรก Social Media ลงไปด้วย

   • ขอบคุณครับ ไม่ทราบว่าเป็นท่าน ผอ.เอนก หรือเปล่าครับ

    ตอนนี้ อบรมรุ่นที่ 3 แล้วครับ สนุกมาก ผู้เข้ารับการอบรมสนใจมากเลยในสื่อ Social Media ไม่ว่าจะเป็น twitter facebook

 37. ขอขอบคุรทางทีมงานสทร.ที่จัดการอบรมครั้งนี้ วันที่ 19เมษายนนี้ทางรร.อนบาลลำพูนร่วมกับสทพ.ลำพุน เขต 1 จะอบรมวิทยกรแกนนำ เพื่อขยายผลแก่คณะครูวันที่ 26เมย.นี้เป็นต้นไปรุ่นละ50คน 4รู่นค่ะ เพราะทางสพท.มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือให้ครูใช้สื่อสังคมออนไลน์เหมือนกันจะพยายามสอดแทรกเรื่องที่อบรมมานี้แก้เพื่อนครูในการอบรมครั้งนี้ด้วยและจะเน้นเป้าหมายของโครงการ Socail Media แก่ครูในสพท.ลำพูนเขต 1 ให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ค่ะ

  • ดีมากครับ ที่สพท.ลำพูน เขต1 สามารถจัดการอบรม การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเพื่อยกระดับการเรียนการสอน แล้วสอดแทรก Social Media ลงไปให้ครูในสพท.ใช้ ด้วย

 38. ขอขอบคุณมากครับสำหรับทีมงานของ สทร.ที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ผมจะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้เพื่อนครูและนักเรียนที่โรงเรียนครับ ผมมีความประทับใจกับทีมงานทุกคน โดยเฉพาะหัวหน้าทีมงานที่เป็นสุภาพสตรีได้ทุ่มเทในทุกๆ เรื่อง ยอมสละเวลาแม้กระทั้งเวลารับประทานอาหารท่านจะยุ่งกับภาระกิจต่างๆ มาก ผมก็ยิ้มทักทายและให้กำลังใจ และรู้สึกไม่ดีต่อคำพูดของครูบางคนที่ไม่ให้กำลังใจแล้วยังไปบั่นทอนความรู้สึกที่ดีของวิทยากรอีกในเรื่องธุรดิจ ผมหวังว่าทีมงานวิทยาอย่าพึ่งท้อถอยนะครับ ผมและเพื่อนครูอีกหลายขอเป็นกำลังใจให้ท่านนะครับ

 39. Theme นี้ อ่านยากครับ….

 40. หนังสือเรื่องโอนเงินยังไม่ถึงเขตเลยครับ… ใครได้เงินค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงแล้ว แจ้งด้วยครับ….

  • เงินค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยงของอาจารย์ สทร.ได้โอนไปถึงสพท.ตั้งนานแล้ว ขออาจารย์ช่วยไปติดตามเบิกเงินที่เขต ได้เลยครับ หากยังมีปัญหาให้บอกไปที่สทร. เดี๋ยวจัด…ด ให้

   • ปัญหาเรื่องการเบิกเงิน
    ผมได้ไปติดต่อที่เขตแล้ว ทางเขตบอกว่าเงินมาแล้วแต่ต้องทำเรื่องเบิกจากโรงเรียน ทำไมแนวปฏิบัติปบบนี้ยังแยู่อีกจะต้องเดินทางในการเบิกอีกกี่รอบ เนื่องจากระบบโรงเรียนจะต้องทำเรื่องผ่านการเงิน ผ.อ. ที่สำคัญยังไม่เปิดเทอมครับ ยังไม่สามารถดำเนินการใดๆจากทางโรงเรียนได้ครับ
    อยากขอความอนุเคราะห์สอบถาม เรื่อง ค่าพาหนะ จะต้องทำอย่างไรถึงจะได้ยอดเงินตามที่ สทร.ระบุไว้

    ขอแสดงความนับถือ

 41. ขอบคุณสทรนะคะที่ทำโครงการดีๆอย่างนี้ให้พวกเรา จะตั้งใจและพยายามอย่างเต็มที่ให้ออกมาดีที่สุดค่ะ

 42. เป็นครูประถมครับ เห็นพี่ ๆ ที่เป็นครูมัธยม ก็น่ายินดีมากครับ เพราะจริง ๆ แล้ว พื้นฐานต่าง ๆ ก็มาจากครูประถมครับ ถ้าครูประถมทำดี ก็มีผลต่อครูมัธยมครับ

 43. หายหน้าหายตาจาก Social Network มา 1 สัปดาห์ เนื่องจากไปอบรมลูกเสือ ATC มาครับ
  ตอนนี้ผมกลับเข้ามาสู่วงการ Social Network แล้ว…

  ในเรื่องบันทึกข้อตกลงผมอาจจะส่งช้าหน่อยนะครับ เนื่องจากตอนนี้โรงเรียนปิดเทอม ไม่ได้เจอ ผอ. เลยครับ ต้องรอประมาณสิ้นเดือนนี้

 44. อยากทราบว่าการเบิกค่าเดินทางนั้นแต่ละคนสามารถเบิกได้ครบทุกบาทตามที่ สทร จัดสรรให้ใช่ไหมครับ ทั้งค่าพาหนะ และเบี้ยเลี้ยงครับ เขตจะหักไว้หรือเปล่า

  • การเบิกค่าเดินทางและเบี้ยเลี้ยง นั้น อาจารย์เบิกตามระเบียบฯ ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ ตามที่ไปจริงๆๆ อาจจะไม่ครบทุกบาท ทุกสตางค์ ตามที่สทร.ส่งจัดสรรไป ครับ

 45. memeanmeak หรือmymeanmeak ทราบเรื่องยอดเงินที่โอนแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้คำเนินการกำลังรักษาพยาบาลคูณพ่อที่โรงพยาบาลทุกวันค่ะ เอกสารดังกล่าวจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ ขอบคุณอีกครั้ง สำหรับทุกอย่าง ครูติ๋ว

 46. ขอบขอบคุณ สทร. คณะวิทยากรที่ให้ความรู้ที่ทันสมัย จะพยายามนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อนครูต่อไปครับ

 47. สวัสดีครับ….จนท.สทร. และ สมาชิก sme ทุกท่าน
  มารายงานตัวแล้วครับ

 48. ขอบขอบคุณ สทร. คณะวิทยากรที่ให้ความรู้ที่ทันสมัย จะพยายามนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน เพื่อนครูต่อไปครับ

  • อาจารย์ได้สัญญากับสทร.ไว้แล้วนะครับว่า จะตั้งใจสานต่องานSocail Media ให้ดีที่สุดเพื่อเด็กไทยทุกคน ผมจะเฝ้าดูผลงานของท่าน

 49. ขอขอบคุณ สทร. ครับ มำให้ผมได้รับประสบการณ์ทางเทคโนฯ ใหม่ๆ มากมายเลย
  เพราะไม่ได้สอนคอมพิวเตอร์ แถมยังได้เพื่อนครูใหม่ๆ อีกเยอะด้วยครับ

 50. อยากทราบวันเวลา

  อยากทราบวันเวลา ว่าโอนวันไหน ไปเบิกได้เมื่อไหร่ จะได้ไม่เสียเวลา เพราะ ระบบการทำงานบางเขต ยังโบราณอยู่ครับ ตามใจกู ยังมีอยู่

 51. ขอบคุณ สทร ที่ให้โอกาส จะพยายามอย่างเต็มที่ตามที่ท่านหวัง

 52. ขอบคุณ สทร.นะคะ ที่ให้โอกาส
  และจะทำตามที่ท่านหวัง ขอบคุณคะ

 53. ถ้าสอบประเมินสมรรถนะเสร็จแล้วงานต่อไปคงเป็นการเตรียมการสอนไว้รอสำหรับเด็กๆล่ะค่ะทีนี้ แล้วจะเข้ามาส่งข่าวนะคะ …ขอบคุณ สทร.ที่มีโครงการดีๆอย่างนี้สำหรับการศึกษาไทยค่ะ

 54. ขอบคุณทาง สทร. จัดโครงการดีๆอย่างนี้ จะพยายามจะทำให้ดีที่สุด ใช่เลยโครงการนี้ …..

 55. ขอบคุณ สทร.ที่ให้โอกาส สัญญาคะว่าจะทำให้ดีที่สุดแม้จะมองเห็นอุปสรรค์ที่รออยู่ข้างหน้าแล้วก็ตาม

  • อาจารย์ได้สัญญากับสทร.ไว้แล้วนะครับว่า จะตั้งใจสานต่องาน Socail Media ให้ดีที่สุดเพื่อเด็กไทยทุกคน ผมจะเฝ้าดูผลงานของอาจารย์นะครับ

 56. ขอขอบคุณ สทร. คุณ moh คุณทองทิพย์ และคณะวิทยากรทุกๆท่านที่ให้สิ่งใหม่ๆแก่ครูได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน พอกลับไปถึงบ้านก็รีบทบทวนความรู้ปรับปรุงบล้อคกลางของกลุ่มภาษาไทยโดยการไปหาความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์หลายๆเว็บก็พอเข้าใจขึ้นเพราะในการอบรมเป็นความรู้พื้นฐานกว้างๆสำหรับคนที่เคยรู้เคยใช้งานมาแล้วก็คงสบายๆ แต่กลุมภาษาไทยไม่เคยใช้เครื่องมือเหล่านี้กันก็เลยค่อยๆไปค่ะ ขอเรียนถามเกี่ยวกับการจดโดเมน ของบล้อค wordpress ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ

 57. ขอบคุณที่เลือกเข้าไปอบรมนะครับ ถึงจะเป็นตัวสำรอง แต่ก็จะทำงานให้ดีที่สุด

 58. ขอบคุณ ทีมงาน สทร. ทุกท่านนะครับ ที่มอบโอกาสดีๆให้ครูบ้านนอกอย่างผม และประทับใจพี่อัจฉรา ตอนสรุปจบมากครับในวันที่ 2 เมษายน จะนำความรู้ไปพัฒนานักเรียนและครูที่สนใจ เพื่อสังคมคุณภาพในโลกแห่งสื่อสังคมออนไลน์ครับ เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมกันของเด็กไทย และจะประยุกต์ใช้เพื่อการเรียนการสอนตลอดไปตราบเท่าทีจะรู้เท่าทันเทคโนโลยีไอที….ที่ก้าวกระโดดไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง….ผมก็จะตามไปติดๆครับ ขอบคุณอีกครั้งด้วยใจจริงครับผม……..

 59. สัญญาค่ะว่าจะทำให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของ สทร.

 60. ขอบคุณ ทีมงาน สทร. เช่นเดียวกันครับ สำหรับความรู้ใหม่ ๆ และได้สังคมออนไลน์
  และหวังว่าทาง สทร.จะมีโครงการใหม่ ๆ ให้สำหรับครูไทยได้ก้าวต่อไปในยุค web 3.0 นะครับ

 61. ขอบคุณ สทร. มากนะคะที่ได้ให้โอกาส ได้เปิดโลกกว้างขึ้น ชอบมากค่ะ แล้วจะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

 62. ขอบคุณมากนะครับสำหรับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีของเจ้าหน้าที่ สทร.ทุกท่าน ผมจะตั้งใจสานต่องานให้ดีที่สุดเพื่อเด็กไทยทุกคนครับ อีกไม่นานเกินรอ โปรดติดตามตอนต่อไป

  • อาจารย์ได้สัญญากับสทร.ไว้แล้วนะครับว่า จะตั้งใจสานต่องานให้ดีที่สุดเพื่อเด็กไทยทุกคน ผมจะเฝ้าดูผลงานของท่าน

 63. ขอบคุณ สทร. มากนะครับ หวังใจว่าโครงการดีๆอย่างนี้จะมีต่อและขยายผลต่อนะครับ.

 64. ความรู้สึกก็คงเหมือนๆ กัน คือ ขอบคุณทีมงาน สทร. ที่ให้โอกาส ครูบ้านนอกอย่างไร ได้เปิดโลกกว้าง ได้ความรู้เพิ่มเติม ขอสัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้ และจะศึกษาเพิ่มเติม มาใช้ในการเรียนการสอนอย่าง เต็มความสามารถ โอกาสหน้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงได้รับ ความอนุเคราะห์จากท่านอีก อยากให้โครงการนี้มีต่อไปเรื่อยๆ และให้ยึดเอาผู้อบรมคนเดิมนี้แหละมาอบรม ต่อ อีก เพื่อการต่อยอด ที่มีคุณภาพ

 65. ดิฉันในนามของกลุ่มเผยแพร่ฯต้องขอขอบคุณครูอาจารย์ทุุกท่านที่ตั้งอกตั้งใจในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี ทำให้พวกเรามีกำลังใจในการทำงาน เราจะคอยดูแล ช่วยเหลืออาจารย์ตลอดไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาจารย์ทุกๆท่านจะช่วยกัน ทำให้ โครงการ social media บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ เพราะบัดนี้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว

 66. ขอบคุณที่ให้ได้ความรู้ ได้เปิดโลกกว้าง ได้เพื่อนใหม่ … ได้อะไรดี ๆ อีกมากมาย จะพยายามอย่างเต็มที่ในการ สรรค์สร้าง สื่อ ดี ๆ และรวดเร็ว ให้ทันสมัยต่อไป ….

 67. ขอบคุณทุกคน ขอบคุณที่มีวันคืนเหล่านี้

 68. หนังสือสัญญาส่งตอนเปิดเทอมได้ไหมค่ะ ช่วงนี้เปิดเทอมไม่เจอผอ.เลยค่ะ ถ้าเจออย่างไรจะรีบดำเนินการส่งกลับไปโดยด่วนนะค่ะ ขอบคุณ เจ้าหน้าที่ สทร.ทุกท่านที่มอบโอกาส ให้ความรู้ คุณครูได้รับประโยชน์มากค่ะ จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโรงเรียน ครู และนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปค่ะ ขอขอบพระคุณอีกครั้งค่ะ

 69. ได้อะไรมากมายจาก การอบรมครั้งนี้ครับ
  ขอบคุณสทร. มากๆ
  เปิดเทอมนี้ใช้แน่นอนครับ

 70. ขอบคุณ สทร. นะคะ

  ที่ทำให้ได้พบเพื่อนใหม่

  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

  ขอบคุณมากๆ ค่ะ

 71. ขอบคุณเช่นกันครับ
  หวังว่าจะทำได้อย่างที่ท่านคาดหวัง
  ส่วนปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นก็…ปัญหามีไว้แก้แล้วกันครับ
  มองแล้วมีปัญหาแน่ๆ…
  โดยเฉพาะความพร้อมของนักเรียนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

  แต่ก็จะพยายามครับ

 72. แจ้งmail smeduinthailand.gmail.com ไม่ทราบว่าผิดหรือไม่ น่าจะเป็น
  smeduinthailand@gmail.com หรือไม่ค่ะ

 73. ขอบคุณเช่นกันค่ะที่ให้โอกาสจะนำความรู้ไปปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจริงค่ะสัญญา

 74. ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณ สทร. ที่ให้โอกาสครูตัวเล็กๆได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะ สัญญาว่าจะนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรทุกท่านมาปรับใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ ถึงแม้บางอย่างจะมีอุปสรรคบ้างก็ตามที …ประทับใจสมาชิกกลุ่ม SMGroup5 ทุกท่าน หวังว่าคงจะไม่ลืมกันนะคะ ..SM183 …

 1. Pingback: สรรค์สร้างสื่อสังคม | Social media for Education « Mymeanmeak.. Kroo Tew

 2. Pingback: สรรค์สร้างสื่อสังคม « Social media for Education in Thailand « Mymeanmeak.. Kroo Tew

 3. Pingback: สรรค์สร้างสื่อสังคม « Mymeanmeak ..Blog ของ ครูติ๋ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: