About us

ที่มาของชื่อบล็อกนี้ smeducation เป็นคำย่อมาจาก social media for education มีที่มาจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้  social media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและผลักดันให้ครูสามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดเป็นเครือข่ายและเกิดความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา และสถานที่ อันก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุด นับเป็นยุค 2.0 ที่นักการศึกษาจำเป็นต้องตระหนัก เข้าใจ และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งนี้ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันและอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เครื่องมือออนไลน์ที่มีหลากหลายบนอินเทอร์เน็ตนั้น มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยนับวันจะพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว คำถามคือ เราจะนำเครื่องมือเหล่านี้มาสร้างให้เกิดแหล่งเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนได้อย่างไร การที่ครูสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างชำนาญยังไม่เป็นคำตอบที่ สทร. มุ่งหวัง เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการเห็นจากโครงการนี้คือ ครูสามารถดึงเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน การที่ครูมีความเข้าใจในเทคนิค/แทคติค ของเครื่องมือ ผนวกกับ กลยุทธ์การสอน และสร้างให้เกิดเป็นรูปแบบที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนนั้น นับเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับครูเป็นอย่างยิ่ง

เราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ครูไทยทุกคนมีความมุ่งมั่นกับสิ่งดีๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

กลุ่มเผยแพร่ฯ สทร. สพฐ.

ที่อยู่ติดต่อ
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เขตดุสิต ถนนราชดำเนิน
กรุงเทพมหานคร
10300

โทร. 0 2288 5715-6
โทรสาร 0 2280 0838

%d bloggers like this: