Category Archives: ข่าวสารโครงการ

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาิธิการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการ ศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ขึ้น ณ โรงแรมรอยัล คลีฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ครับ ซึ่งในงานนี้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับผิดชอบด้านการจัดนิทรรศการฯ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้เชิญคุณครูณัฐพล บัวอุไร ครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา และุุคุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยา ไปร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ครับ

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (High Level Group Meetings on Education for All) เป็นการประชุมระดับสูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำด้านการศึกษาของรัฐบาลประเทศสมาชิก องค์กรพัฒนานานาชาติ หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนภาพเอกชน ร่วมกันระดมความคิดเห็นและทรัพยากรเพื่อเป็นการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อปวงชน ทั้งนี้การจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 และกำหนดให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและการประชุมด้านการศึกษา ระหว่างผู้นำด้านการศึกษาแต่ละประเทศที่เป็นประเทศสมาชิก โดยมียูเนสโก เป็นหน่วยงานหลักในการจัดนิทรรศการและการประชุมร่วมกับประเทศเจ้าภาพ

ผลจากการประชุมได้กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี พ.ศ. 2558 ไว้ในกรอบดังนี้
Read the rest of this entry

สัมภาษณ์สดคุณครู Social Media

อ.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ถือไมค์สัมภาษณ์คุณครูที่ได้เข้าร่วมโครงการ Social Media ของ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. โดยสอบถามถึงความประทับใจและการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ Social Media

ตอนที่ 3 สัมภาษณ์ รองอัจฉรา จันทพลาบูรณ์, อ.สุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล. อ.จักรายุทธ นพราลัย

Read the rest of this entry

ครูชาว smedu มาเขียนบทความกันเถอะ

เรียน คุณครูทุกท่านในโครงการ Social Media

       เนื่องด้วยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ต้องการรวบรวมประสบการณ์ของคุณครูแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้และได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นการรวบรวมประสบการณ์ ความคิดเห็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media ของครูทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทาง สทร. จะรวบรวมและจัดทำหนังสือเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้กับครูและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยต่อไป
(รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้) รายละเอียดการจัดทำหนังสือ

เปิดรับฟังความคิดเห็น

วันนี้ทีมงานได้ประชุมและพูดถึงคุณครูชาว smedu ที่สร้างผลงานให้ปรากฏต่อสาธารณะ พร้อมทั้งหารือถึงเรื่องการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณใหม่ว่าจะวางแผนกันอย่างไร ให้มีคุณภาพ และลงเรื่องการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างยั่งยืน …ประชุมกันหลายเรื่องก็ได้ข้อสรุปคร่าวๆ (แต่ยังไม่ได้สรุป) ซึ่งหากมีท่านใดต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ ก็มาแชร์ความคิดกันตรงนี้ได้เลย เรายินดีรับฟังทุกรายละเอียดและจากทุกท่านค่ะ  :)…ทีมงาน

ความคิดดีๆ หลายๆ ความคิด

จากการประชุม 2 ครั้งที่ผ่านมา นับว่าเป็นก้าวแรกของโครงการที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง ครูได้ผลิตผลงานที่นำเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนอย่างหลากหลายและเป็นรูปธรรม โครงการนี้ได้ตอบโจทย์ครูส่วนใหญ่ที่ต้องการลดช่องว่างระหว่างครูกับนักเรียนในกระบวนการเรียนการสอนให้แคบลง ครูสามารถเข้าถึงและช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรวดเร็ว ประกอบกับการสอดแทรกเนื้อหา สาระ ที่ต้องการเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วม ซึ่งมีเครื่องมือให้ครูสามารถเลือกใช้ได้หลายช่องทาง บางคนอาจจะชอบใช้ Twitter เพื่อลิงค์เรื่องที่ตนเองทำในบล็อกให้สมาชิกทราบ บางคนก็ชอบใช้ Facebook เพราะชอบเขียนมากกว่า 140 ตัวอักษร นอกจากนี้ครูสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่แล้วบนโลกออนไลน์ เช่น วิดีโอ, สไลด์, ภาพนิ่ง ,e-book และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งสื่อทั้งหมดถูกหลอมรวมอยู่แล้วบนโลกอินเทอร์เน็ต เพียงแต่ครูสามารถเลือกหยิบขึ้นมาเพื่อนำเสนอให้เกิดความน่าสนใจ และให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนซึ่งไม่เพียงแต่ในห้องเรียนเท่านั้น นักเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนและไม่จำกัดวัยกำลังติดตามท่านอยู่เช่นกัน Read the rest of this entry

เงินโอนโครงการ Social Media (รอบ 2)

ขณะนี้ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วย Social Media เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 24- 26 กรกฏาคม 2553 กรุณาตรวจสอบข้อมูล และเพื่อให้ สพท. เขต ของท่าน สะดวกในการค้นหา กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า  ครั้งที่ 226 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 ด้วยค่ะ จัดสรรงบประมาณรายจ่าย , จดหมายแจ้งสพท., บัญชีรายชื่อ

ประกาศรายชื่อรอบ 2

เมื่อประมาณปลายปีที่แล้ว ทีมงานกลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สทร. สพฐ. ได้ร่วมกันคิดและวางแผนเพื่อให้เกิดโครงการพัฒนาบุคลากรครูด้วยการใช้ Social Media ขึ้น ภายใต้ความเชื่อข้อหนึ่งคือ ครูไทยเรามีศักยภาพและความสามารถในการผลักดันวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี Social Media ให้เกิดความโดดเด่นและเป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ขนาดใหญ่ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งภายใต้ความเชื่อนี้เราต่างก็รู้ว่าต้องใช้เวลาในการพัฒนาแนวคิดให้เกิด รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ ตัวชี้วัด กระบวนการ และระบบเทคโนโลยี โยงไปถึงระบบบริหารจัดการ และที่สำคัญต้องอาศัยความมุ่งมั่น และตั้งใจจริงในการดำเนินงานทั้งในส่วนของ สพฐ. และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปลูกฝังให้เกิดการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง

แนวทางการดำเนินงานในโครงการนี้ได้วางแผนไว้อย่างชัดเจนและเป็นระบบ โดยเริ่มนำร่องให้ครู 200 คน เข้ามารู้จักและใช้เครื่องมือต่างๆ คือ WordPress, Flickr, SlideShare, Scribd, Twitter, Facebook และหลังจากการอบรม สทร.ไม่ได้เพียงเพื่อให้ครูได้รับความรู้ในเครื่องมือดังกล่าวเท่านั้น แต่เราวัดผลไปถึงการที่ครูสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดผลต่อการจัดเรียนการสอนด้วย โดย สทร. ให้ครูส่งลิงค์มาที่บล็อกกลาง เพื่อเข้ารับการประเมินผ่านบล็อกกลางนี้ โดยครูที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับเกียรติบัตรและเข้าร่วมโครงการต่อไป

ทั้งนี้ เพราะเราไม่ต้องการได้ยินเพียงคำพูดที่ทุกคนพูดเพียงว่า “เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก” และจบเท่านั้น แต่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นจริง ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งที่มักพบว่า เทคโนโลยีเป็นเพียงคำพูดที่แสดงให้เห็นว่าตนเองมีความสามารถในการใช้ดีมาก แต่มันจะเป็นแค่แฟชั่นและไม่มีค่าอะไรเลยหากขาดการใส่ใจและความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สทร.ได้ทำการประเมินผลงานครูในการนำเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เดิมมีอยู่ในหนังสือให้นำมาสู่รูปแบบออนไลน์ และใช้เครื่องมือที่มีในโครงการสร้างผลงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้เกิดการเรียนการสอนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างอิสระ ซึ่งในโครงการนี้มีตัวชี้วัดต่างๆ ดังที่ได้นำเรียนไปแล้วในบทความก่อนหน้านี้และในบันทึกข้อตกลง โดยเราเชื่อว่ามีครูอีกจำนวนมากที่ยังคงมีคำถามว่า พวกเขาจะเริ่มต้นอย่างไร จากจุดใดก่อนหลังเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มีกระบวนการอย่างไร และจะทำอย่างไรให้ถูกต้องและยอดเยี่ยม สทร. ขอบอกว่าไม่มีใครจะให้คำตอบได้ดีที่สุดเท่ากับตัวครูและนักเรียนของท่าน อย่างไรก็ตามเราได้วิเคราะห์แล้วสรุปได้ว่า หลายท่านยังขาดการวางแผนในการนำเสนอเนื้อหา, ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือไม่ได้เต็มที่, ไม่มีกิจกรรม/ส่วนร่วมระหว่างนักเรียนกับครู

จากผลงานที่เราได้รับ (ลิงค์บล็อกครูในโครงการด้านขวามือ) พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และพอใช้ ซึ่งครูที่ผ่านการคัดเลือกเราจะนำผลงานไปต่อยอดเพื่อใช้เป็นต้นแบบและร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในปีต่อไป ซึ่งบางท่านมีโครงสร้างบล็อก/เว็บไซต์ที่ดูแล้วว่าอยู่ระดับมือโปร หากส่วนกลางส่งเสริม และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าครูจะมีกำลังใจในการทำงานอย่างยิ่ง  สำหรับคนที่ไม่ผ่านและไม่ส่งผลงานมานั้น ก็อาจด้วยสาเหตุหลายด้าน เช่น เวลา, ระบบอินเทอร์เน็ต, ภาระงาน, สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน และอื่นๆ ซึ่ง สทร. ก็จะยังรอผลงานของท่านเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายต่อไป ส่วนในครั้งนี้ ทุกท่านคงต้องการทราบผลกันแล้ว ขอสรุปรายละเอียดดังนี้

นับจากเสร็จสิ้นการประชุมไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 กระทั่งถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 มีครูส่งผลงานมาให้ สทร. จำนวนทั้งสิ้น 154 คน จากจำนวนที่เข้ารับการอบรม 194 คน โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 129 คน ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาและจัดลำดับการให้คะแนนไว้ 4 ระดับ คือ ระดับดีมาก ระดับดี ระดับพอใช้ และไม่ผ่าน ซึ่งข้อมูลนี้จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อขยายผลในโอกาสต่อไป


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรอบ 2 ที่นี่ listname_teacher

สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินรอบสอง สทร. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วย Social Media ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2553 โดยให้ท่านนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้คมาด้วย ส่วนจดหมายถึงเขต เจ้าหน้าที่ สทร. จะ e-filing ไปให้ ส่วนจดหมายถึง ผอ.โรงเรียน เราจะนำขึ้นที่บล็อกกลางนี้ พร้อมทั้งส่งให้ทางอีเมล์ภายในวันจันทร์นี้ (กรุณาตรวจสอบอีเมล์ให้ถูกต้องด้วย)

รายละเอียดของกำหนดการภายในงาน ดูได้ที่นี่ กำหนดการ

**ดาวน์โหลด จดหมายถึง ผอ.โรงเรียน

ทีมงาน
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2288 5715-6

ก้าวที่สองของโครงการ Social Media

จากก้าวแรกที่คุณครูทุกท่านได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้
Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ที่กลุ่มเผยแพร่ฯ สทร. เป็นผู้จัดทำขึ้นนั้น ในบันทึกข้อตกลงที่ได้
ลงนามร่วมกัน ได้กำหนดบทบาทหน้าที่การดำเนินงานของครูที่เข้าร่วมโครงการว่าจะต้องสร้างบล็อก (WordPress) เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเองสอน โดยให้นำ
เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ที่มีในโครงการ (YouTube, SlideShare, Scribd, Flickr, Twitter, Facebook) มาใช้ประกอบการสอน (บันทึกข้อตกลงข้อ 2.2) และเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับ
นักเรียน (ข้อ 2.3) เพื่อสร้างสังคมปห่งการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังให้นำเครื่องมือต่างๆ ไปเผยแพร่ให้แก่ครูและนักเรียนผ่านบล็อกของตนเองอีกด้วย ซึ่งการดำเนินงานตามข้อกำหนดข้างต้นนั้น ได้ดำเนินการ
มาแล้วตั้งแต่เดือนต้นเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553

มาถึงวันนี้ได้ก้าวสู่ช่วงที่สองของโครงการ คือ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน (ข้อ 1.3)
เพื่อคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยจะเชิญครูที่ผ่านการประเมินเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้เพื่อใช้ประกอบผลงานในวิชาชีพต่อไป

ผลจากการประเมินโดยคณะกรรมการ จากบล็อกที่ส่งมาให้ สทร. จำนวน 123 บล็อก (วันที่ 15 มิ.ย.53) มีผ่านเข้ารอบแรก จำนวน 70 บล็อก ซึ่งพบว่า มีผลงานหลายชิ้นอยู่ในระดับดี และ
ยังมีบางส่วนยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ โดยพบข้อสังเกต ดังนี้

1. ด้านเนื้อหา
1.1 ใส่เนื้อหาน้อย แยกเป็นส่วนๆ ไม่เห็นภาพการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดแนว (ทั้งภาคเรียน/ทั้งหน่วยการเรียนรู้)
1.2 เนื้อหาไม่เป็นปัจจุบัน ทำตั้งแต่ในช่วงอบรม และไม่เกิดความเคลื่อนไหว
1.3 ไม่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่ตนเองสอน

2. ด้านการใช้เครื่องมือ
ไม่มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการนำสื่อมาใช้ประกอบบทเรียนก่อน เช่น การใช้ Scribd, SlideShare ถ้าเป็นลักษณะของแผนการสอน ควรอัพโหลดไฟล์จาก WordPress ได้เลย เพราะจะทำให้ผู้เรียน
มองเห็นได้ชัดเจนกว่า เป็นต้น

3. ด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ไม่ได้ให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกในรอบแรก ยังคงต้องปรับปรุงผลงานตามข้อสังเกตที่ได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น เนื่องจากยังมีการประเมินผลรอบสองอีกครั้งภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553

สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ยังมีโอกาสได้รับการประเมินอีกครั้ง โดยขอให้เร่งดำเนินการตามบันทึกข้อตกลง ข้อ 2 อย่างเคร่งครัด

อัจฉรา จันทพลาบูรณ์
หัวหน้ากลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินรอบแรก ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ teacher list

ทบทวนความเข้าใจ

ตามที่สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้จัดประชุมไปแล้วเมื่อวันที่ 28 มีนาคม – 2 เมษายน 2553 ณ โรงแรมแม๊กซ์ พระรามเก้า กรุงเทพฯ โดยมีครูที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว สทร.ได้กำหนดเงื่อนไขและขอทบทวนความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้

  1. ให้ส่งบันทึกข้อตกลงที่แนบเป็นเอกสารให้ไปในวันประชุม โดยส่งไปให้ สทร. ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2553
  2. ให้ส่งที่อยู่ url ของเครื่องมือที่มีในโครงการทั้งหมดมาที่อีเมล์ smeduinthailand.gmail.com ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2553
  3. ให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยนำเครื่องมือออนไลน์ทั้งหมดมาสอดแทรกผ่านบล็อกของตนที่สร้างจาก WordPress ซึ่งขณะนี้ได้มีครูที่จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แล้วจำนวน 98 คน รายชื่อดังนี้  bloglist ส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้ส่ง ขอให้รีบดำเนินการและส่งให้ สทร. ที่ smeduinthailand.gmail.com เป็นการด่วน

ทั้งนี้ สทร. จะทำการประเมินผลงานของท่าน และแจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ในวันทื่ 16 กรกฎาคม 2553 นี้ โดยผู้ที่ผ่านการประเมินจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมกับหนังสือรับรองผลงาน และได้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2553 นี้ ซึ่งจะแจ้งหัวข้อการสัมมนาพร้อมรายละเอียดของกำหนดการอีกครั้ง

กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน

สรรค์สร้างสื่อสังคม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ทีมงานทุกคนรู้สึกประทับใจคุณครูที่เข้ารับการอบรมอย่างยิ่ง เพราะทุกท่านมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้จากวิทยากรไปให้ได้มากที่สุด บางท่านตามทันบ้างไม่ทันบ้าง ก็ไม่เป็นไร ไม่ได้หมายความว่าการเรียนรู้สิ้นสุดแค่ในห้องประชุม ทุกเครื่องมือมีให้ศึกษาต่อในอินเทอร์เน็ตและจากแผ่นซีดีที่แนบให้ไป ซึ่งทีมงานต้องการให้ครูมองเห็นภาพรวมว่าแต่ละเครื่องมือเป็นอย่างไร ใช้ทำอะไรได้บ้าง ทดลองใช้จริงกับเพื่อนครูระหว่างการอบรมแล้วเป็นอย่างไรเป็นขั้นต้นก่อนที่ท่านจะหาวิธีการในการนำเครื่องมือเหล่านี้ไปปรับใช้จริงในกระบวนการเรียนการสอนกับเด็กนักเรียนของท่าน

เราได้มองข้ามไปยังเป้าหมายหลักคือนักเรียน โดยมองว่าเขาจะได้รับอะไรจากท่านหลังจากการประชุมครั้งนี้ เห็นภาพคุณครูหันมาใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนในแบบเดิม โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับครูมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าเนื้อหาบทเรียนยังคงเป็นเนื้อหาเดิม เพียงแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการ ปรับรูปแบบโดยนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักเรียนให้สามารถมีตัวตนในสังคมออนไลน์ร่วมกับคุณครูของพวกเขาเกิดปฏิสัมพันธ์กันมากว่าเดิมจากที่รู้จักกันเพียงเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

ดังนั้นคุณครูยังคงมีบทบาทเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้น โดยส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนเป็นผู้แสดง เช่น ให้นักเรียนในห้องตั้งทีมเป็น admin ในบล็อกเพื่อหาข้อมูล/ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ครูสอน มีการวิพากษ์กันได้ แชร์ความรู้กัน และหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากกลุ่มนี้ไปเป็นกลุ่มอื่น โดยครูมีหน้าที่กรองเนื้อหาที่นำมาเสนอให้เกิดองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้กับนักเรียน  นอกจากนี้ ยังสามารถตั้งโจทย์ให้นักเรียนโดยแบ่งกลุ่มกันในห้องเพื่อนำเสนอสื่อออนไลน์ในเนื้อหาที่ครูกำหนด อาจมาจากการสร้างเองหรือไปค้นมาจากแหล่งเรียนรู้อื่น โดยนำมาใส่ที่บล็อกของครู เป็นต้น

ในบล็อกของครูนอกเหนือจากการนำเสนอเนื้อหาในบทเรียนแล้ว อาจต้องสอดแทรกกลยุทธ์เพื่อไม่ให้บล็อกนิ่งจึงจำเป็นต้องมีการโชว์/แชร์ กิจกรรมในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น เมื่อมีใครไปเที่ยวที่ไหนมาก็ให้มาแชร์ในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนนักเรียนคนอื่นๆ ด้วย เรียกว่าเป็นการเติมน้ำจิ้ม เพื่อไม่ให้บล็อกน่าเบื่อ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนติดตามและเกิดความสนุกสนาน พร้อมกับได้ความรู้ ดังที่ภาคธุกิจใช้คำว่า “เนียน” นั่นเอง โดยครูอาจต้องกลายเป็นเพื่อนกับพวกเขา แทรกตัวเพื่อรับรู้ รับฟังว่าเด็กต้องการอะไร เด็กบางคนอาจจะไม่กล้าบอกในห้องเรียน ก็จะสามารถใช้ช่องทางนี้สื่อสารกับครูได้ นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่คิดว่าคุณครูน่าจะมีวิธีการมากกว่านี้แน่นอน

เราไม่ได้กำหนดให้ท่านเดินตาม 1 2 3 แต่อยากให้มีอิสระในความคิด ซึ่งเราเคารพในความคิดของท่าน และต้องการเห็นคุณครูเป็นผู้คิดกลยุทธ์ วิธีการ วางแผน สนับสนุนให้นักเรียนมีกิจกรรม (activity) และความร่วมมือกัน (collaborative) โดยไม่ได้กำหนดเกณฑ์หรือทำ KPI ที่บีบรัดเกินไปจนขยับเขยื้อนไม่ได้ ซึ่งเกรงว่าการสร้างเกณฑ์ชี้วัดที่ละเอียดยิบย่อย จะทำให้ท่านไม่มีเวลาไปพัฒนาเนื้อหา หรือทำกิจกรรมอื่น เพราะต้องมาใช้เวลากับงานเอกสาร และสิ่งสำคัญก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ จะไม่เกิดขึ้นได้เลย

ดังนั้น โจทย์คือ จะนำเครื่องมือออนไลน์เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไรด้วยวิธีการของตัวเอง ซึ่งการได้มานั้นอาจจะเป็นการแชร์กันในกลุ่มผ่านเครือข่ายออนไลน์ ใครเห็นว่าวิธีการนี้ดี ก็นำไปใช้ บางคนลองใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ให้เหมาะสม ในส่วนของทีมงานมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง คอยติดตาม และประเมินผล ส่วนครูท่านใดสร้างผลงานดีๆ ไว้ เราจะนำเสนอและแชร์ให้เป็นตัวอย่างกับครูท่านอื่นๆ พร้อมทั้งหาวิธีการใหม่ๆ มานำเสนออยู่อย่างสม่ำเสมอ

โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ใหม่และท้าทาย เราต้องการเห็นครูทั้ง 200 คน เป็นครูต้นแบบให้กับครูทั้งประเทศ ด้วยวิธีการต่างๆ ที่มาจากทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคิด และแชร์ให้กับเพื่อนครูท่านอื่นๆ และเกิดเป็นเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง อาจกล่าวได้ว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกท่านกำลังจับมือและก้าวไปพร้อมๆ กัน เพื่อสรรค์สร้างสื่อสังคมแห่งการเรียนรู้นี้ให้เป็นที่ประจักษ์ เราคาดหวังว่าจะได้เห็นดาวที่ทอแสงทั้ง 200 ดวง ในเร็วๆ นี้ค่ะ

จากใจ
ทีมงาน สทร.

เพิ่มเติม

1. blog กลางที่จะมีข่าวคราว เนื้อหา กิจกรรม และช่วยเหลือเพื่อนครู smeducation.wordpress.com
2. twitter กลาง เพื่อลิงค์ข้อมูลข่าวสารที่  smeduinthailand

3. ให้ท่านนำบันทึกข้อตกลงไปให้ ผอ. เซ็น (ใครได้ฉบับเดียวให้ถ่ายเอกสารเพิ่ม) แล้วส่งกลับมาที่ สทร. 2 ฉบับ เมื่อ ผอ.สทร. เซ็นเรียบร้อยแล้วจะส่งกลับไปที่ท่าน
โดยส่งมาที่
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กระทรวงศึกษาธิการ สพฐ.3 ชั้น 2 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

4. ให้แจ้ง Url ที่ถูกต้องล่าสุด ตามแบบฟอร์มนี้ url_kru
และส่งไปที่อีเมล์ :  smeduinthailand@gmail.com

5. จดหมาย ถึงผอ.เขต/ผอ.โรงเรียน เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย จดหมายแจ้งอนุมัติการโอนบัญชีรายชื่อผู้เข้าประชุม , ประมาณการค่าเดินทาง28-2 เมษา-อัฟเดท 29 มีนา

%d bloggers like this: