ด่วน!! ประกาศรับสมัครครูสังกัด สพฐ. เข้าร่วมโครงการฯ


ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนมีความประสงค์รับสมัครครูสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ของครูไทย ก้าวไกลด้วย Social Media” ทั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึง Social Media โดยสามารถนำเครื่องมือออนไลน์ที่มีอยู่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดเป็นรูปธรรมและเป็นตัวแทนในการขยายผลปีต่อไป
นอกจากนี้ผู้สมัครจะได้เรียนรู้วิธีการนำ Social Media ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนจากครูต้นแบบในโครงการปี 53 รวมถึงการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กันไปเพื่อให้ครูมีสื่อออนไลน์เพื่อใช้เป็นช่องทางในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไม่ตกยุค พร้อมรับเกียรติบัตรจาก สพฐ. เมื่อจบหลักสูตร
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับสมัครในวันที่ 6 มิถุนายน 2554 และจะประกาศผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ 10 มิถุนายน 2554 โดยกำหนดการประชุมในวันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร
หากท่านสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ thaismedu.com
หรือที่นี่ ประกาศสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
subscribe_form
publicize_letter

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
กลุ่มเผยแพร่และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการ
โทร. 0 2288 5715-6
โทรสาร 0 2280 0838

Advertisement

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10

เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาิธิการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการ ศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ขึ้น ณ โรงแรมรอยัล คลีฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ครับ ซึ่งในงานนี้สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับผิดชอบด้านการจัดนิทรรศการฯ ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้เชิญคุณครูณัฐพล บัวอุไร ครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา และุุคุณครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูจากโรงเรียนนนทรีวิทยา ไปร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้มีรายละเอียดดังนี้ครับ

การประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (High Level Group Meetings on Education for All) เป็นการประชุมระดับสูง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้ผู้นำด้านการศึกษาของรัฐบาลประเทศสมาชิก องค์กรพัฒนานานาชาติ หน่วยงานสหประชาชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม ตลอดจนภาพเอกชน ร่วมกันระดมความคิดเห็นและทรัพยากรเพื่อเป็นการลงทุนด้านการศึกษาเพื่อปวงชน ทั้งนี้การจัดการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ในปี พ.ศ. 2554 ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 และกำหนดให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการและการประชุมด้านการศึกษา ระหว่างผู้นำด้านการศึกษาแต่ละประเทศที่เป็นประเทศสมาชิก โดยมียูเนสโก เป็นหน่วยงานหลักในการจัดนิทรรศการและการประชุมร่วมกับประเทศเจ้าภาพ

ผลจากการประชุมได้กำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุการศึกษาเพื่อปวงชนภายในปี พ.ศ. 2558 ไว้ในกรอบดังนี้
Read the rest of this entry

สัมภาษณ์สดคุณครู Social Media

อ.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ถือไมค์สัมภาษณ์คุณครูที่ได้เข้าร่วมโครงการ Social Media ของ สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. โดยสอบถามถึงความประทับใจและการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการ Social Media

ตอนที่ 3 สัมภาษณ์ รองอัจฉรา จันทพลาบูรณ์, อ.สุภพงษ์ วงศ์สมิตกุล. อ.จักรายุทธ นพราลัย

Read the rest of this entry

ครูชาว smedu มาเขียนบทความกันเถอะ

เรียน คุณครูทุกท่านในโครงการ Social Media

       เนื่องด้วยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ต้องการรวบรวมประสบการณ์ของคุณครูแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้และได้นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อเป็นการรวบรวมประสบการณ์ ความคิดเห็นแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social Media ของครูทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งทาง สทร. จะรวบรวมและจัดทำหนังสือเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางให้กับครูและผู้ที่สนใจทั่วประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาไทยต่อไป
(รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้) รายละเอียดการจัดทำหนังสือ

%d bloggers like this: